ACHEMA 2006: VBU – Gateway to International Markets